احد اعظمی

دانشیار گروه داخلی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: a.azami@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل